Akut apandisit acil cerrahi gerektiren akut karın nedenlerinin başlıca nedenidir. Tanı ve tedavide gecikme önemli komplikasyonlara yol açabilir. Serum inflamasyon belirteçleri anammez, fizik muayene ile birlikte yaygın olarak başvurulan ucuz ve ulaşılabilir tanısal araçlardır. C-reaktif protein (CRP) inflamasyonda karaciğerden en hızlı, en çok sentezlenen akut faz reaktanı olup akut apandisitde tanısal amaçlı kullanılan inflamasyon belirteçidir. Literatürde preoperetif ve postoperatif CRP değerlerinin perfore olmayan akut apandisitlerin histopatolojik alt gruplarına göre karşılaştıran kısıtlı çalışma var. Bu amaçla Eylül 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut apandisit nedeniyle appendektomi uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası CRP değerlerinin histopatolojik alt gruplarla karşılaştırılması yapıldı. Perfore ve non-perfore flegmenöz alt grup apandisitlerde postoperatif CRP değerlerinin, preoperatif değerlere göre anlamlı derecede yükseldiği (p<0,005, p<0,001), inflamasyonun daha az olduğu eritematöz (p=0,05) ve oblitere akut apandisitlerde (p=0,38) ise anlamlı bir fark olmadığını saptadık. Non-perfore flegmenöz apandisitlerde inflamasyon şiddetiyle orantılı olarak CRP değerlerinde preoperatif yükselmeye yol açtığı ve postoperatif süreçte artarak devam etdiği gösterilmiştir. İnflamasyonun şiddetinin daha az görüldüğü diğer histolojik alt gruplarda tanısal değeri olmasına rağmen postoperatif değerlerde anlamlı değişiklik saptanmadı. Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit; C-Reaktif Protein; Apendisit Histopatoloji ABSTRACT Acute appendicitis is one of the leading …